Bàn về phương pháp khóa dữ liệu: Record Locking và Optimistic Locking

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tống Xuân Hoài

Vấn đề

Khóa bản ghi trong khi đọc hoặc cập nhật dữ liệu là một việc xảy ra với tần suất tương đối phổ biến. Ví dụ kinh điển cho trường hợp này là bài toán chuyển tiền giữa A và B: Trong khi A đang chuyển cho B một số tiền là x, khi đó chúng ta cần kiểm tra số dư của A, nếu còn đủ tiền thì trừ đi x đồng trong tài khoản rồi cộng thêm x đồng vào tài khoản của B. Đảm bảo rằng tất cả quá trình cộng trừ đó phải thành công thì giao dịch mới hoàn tất, vì nếu một lỗi xảy ra trong khi trừ tiền của A mà chưa cộng vào B hoặc ngược lại thì sẽ gây ra một vấn đề nghiêm trọng về tính chính xác của chương trình.

Ví dụ thứ tự để thực hiện các câu truy vấn trong trường hợp này với PostgreSQL sẽ giống như là:

BEGIN

TRANSACTION;

SELECT

balance

FROM

accounts

WHERE

user

=

'A'

;

UPDATE

accounts

SET

balance

=

balance

-

x

WHERE

user

=

'A'

;

UPDATE

accounts

SET

balance

=

balance

+

x

WHERE

user

=

'B'

;

COMMIT

;

Hầu hết chúng ta biết được cách giải quyết bài toán này bằng transaction. Tức là khởi tạo một transaction và đảm bảo cả hai quá trình trừ tiền và cộng tiền thành công thì mới công nhận quá trình chuyển tiền thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu chẳng may 1 trong 2 bị lỗi thì giao dịch thất bại mà chẳng ai bị trừ tiền hay cộng tiền một cách vô lý nữa.

Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách. Một trong số đó là khóa bản ghi đang SELECT lại bằng truy vấn SELECT FOR UPDATE, nếu truy vấn sau gặp SELECT trên user A, nó sẽ phải xếp vào hàng đợi cho đến khi truy vấn đầu tiên hoàn thành. Kỹ thuật này gọi là Record Locking, ngoài ra chúng ta còn có thêm một cách khác nữa là Optimistic Locking. Bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ nói về hai phương pháp khóa dữ liệu này để xem chúng hoạt động như thế nào, có ưu nhược điểm gì cũng như sử dụng trong trường hợp nào.

  Dùng Python viết hàm xử lý dữ liệu dưới tầng database cho PostgreSQL

  Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker

Record locking (khóa bi quan)

Record Locking là một kỹ thuật quản lý đồng thời trong cơ sở dữ liệu, trong đó các bản ghi (record) được khóa để đảm bảo tính nhất quán và ngăn chặn các transaction truy cập vào cùng một bản ghi cùng lúc.

Khi một transaction muốn cập nhật hoặc đọc dữ liệu từ một bản ghi, nó sẽ yêu cầu cơ sở dữ liệu khóa bản ghi đó để ngăn chặn các transaction khác truy cập vào. Sau khi transaction thực hiện xong, nó sẽ mở khóa để các transaction khác có thể tiếp tục truy cập.

Ví dụ như trong PostgreSQL, SELECT FOR UPDATE là một cách để khóa những bản ghi mà nó đang truy vấn đến. Bằng cách thay thế:

SELECT

balance

FROM

accounts

WHERE

user

=

'A'

;

Thành:

SELECT

balance

FROM

accounts

WHERE

user

=

'A'

FOR

UPDATE

;

Ngay lập tức transaction đầu tiên sẽ khóa bản ghi tại user = ‘A’ lại và các transaction sau không thể tiếp tục đọc mà phải đợi một lệnh COMMIT hoặc ROLLBACK được thực hiện thành công thì mới có thể tiếp tục.

Tham khảo việc làm Oracle hấp dẫn trên TopDev

Optimistic Locking (khóa lạc quan)

Optimistic Locking là một phương pháp mà trong đó các transaction sẽ không khóa bất kỳ bản ghi nào mà cho phép nó thực hiện như bình thường. Giống với tên gọi lạc quan, tư tưởng của Optimistic Locking là giả định rằng các transaction đang truy cập vào cùng một bản ghi sẽ không cập nhật dữ liệu cùng lúc, và chỉ một trong số các transaction đó sẽ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu.

Khi một transaction muốn cập nhật dữ liệu, nó sẽ không khóa bản ghi để ngăn chặn các transaction khác truy cập vào. Thay vào đó, nó sẽ kiểm tra trạng thái của bản ghi trước khi cập nhật. Nếu trạng thái của bản ghi không bị thay đổi bởi các transaction khác, nó sẽ thực hiện cập nhật bản ghi đó. Ngược lại, nếu phát hiện trạng thái của bản ghi đã bị thay đổi, nó sẽ phải hủy bỏ việc cập nhật.

Để triển khai Optimistic Locking, chúng ta cần thêm một trường để đánh dấu cập nhật, nó có thể là versionupdated_at… hay bất kỳ trường dữ liệu nào để mỗi khi cập nhật bản ghi thành công thì cũng sẽ cập nhật cả nó.

Ví dụ trong bảng accounts có thêm trường updated_at là thời gian bản ghi được cập nhật thành công. Chúng ta không cần SELECT FOR UPDATE nữa mà thay vào đó sẽ SELECT ra thêm updated_at.

SELECT

balance, updated_at

FROM

accounts

WHERE

user

=

'A'

;

Sau đó thực hiện cập nhật “có điều kiện” của updated_at:

UPDATE

accounts

SET

balance

=

balance

-

x, updated_at

=

now()

WHERE

user

=

'A'

AND

updated_at

=

updated_at;

Với updated_at là kết quả của truy vấn SELECT trong transaction.

Để giải thích nguyên lý rất đơn giản, vì UPDATE sẽ khóa bản ghi lại trong khi cập nhật dữ liệu cho nên cùng một lúc chỉ có một transaction được phép cập nhật. Các transaction sau đó khi cố gắng cập nhật dữ liệu ở updated_at cũ thì sẽ hoàn toàn không thấy bản ghi nào trùng khớp. Lúc đó chúng ta có thể xử lý tiếp trường hợp này như là một giao dịch thất bại.

Optimistic Locking đơn giản và hiệu quả trong các tình huống mà các transaction cập nhật dữ liệu không xảy ra quá thường xuyên. Tuy nhiên, nó không đảm bảo tính nhất quán dữ liệu hoặc nguy cơ gây ra lỗi nhiều hơn do nó thường được xử lý ở tầng ứng dụng bằng mã lập trình.

Áp dụng trong trường hợp nào?

Sử dụng Record Locking trong trường hợp:

  • Tính nhất quán dữ liệu là ưu tiên hàng đầu.
  • Các transaction cập nhật dữ liệu thường xuyên hoặc có nhiều transaction cập nhật cùng một bản ghi cùng lúc.

Sử dụng Optimistic Locking trong trường hợp:

  • Tính nhất quán dữ liệu không phải là yêu cầu cần thiết và ứng dụng cần tăng hiệu suất và tốc độ thực thi các transaction.
  • Các transaction không cập nhật dữ liệu thường xuyên hoặc không có nhiều transaction cập nhật cùng một bản ghi cùng lúc.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể kết hợp cả hai kỹ thuật để đạt được một giải pháp tối ưu. Ví dụ: sử dụng Optimistic Locking cho các transaction đọc dữ liệu, và sử dụng Record Locking cho các transaction cập nhật dữ liệu. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán dữ liệu cho hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tổng kết

Trong hệ thống cơ sở dữ liệu, có hai phương pháp khóa dữ liệu phổ biến là Optimistic Locking và Record Locking. Trong khi Optimistic Locking giả định rằng các transaction đang truy cập vào cùng một bản ghi sẽ không cập nhật dữ liệu cùng lúc, thì Record Locking lại “nhanh trí” khóa các bản ghi lại để đảm bảo transaction đầu tiên mới có quyền truy cập và ngăn chặn các transaction khác truy cập vào. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng nên cần được áp dụng sao cho phù hợp trong từng bài toán cụ thể.

Bài viết gốc được đăng tải tại 2coffee.dev